metoda kazuistyczna

Odnośniki

ekonomistka

Temat: blok ogólnozawodowy
...3)praca z tekstem, 4)bezpośrednie zastosowanie wiedzy w działaniu, 5 wykład, 6. nauka w działaniu A.I,3,6,7,4,5 B.4,6,2,1,3, C.3,2,1,5,4,6 D.4,6,2,1,5,3 93. Jednym z kryteriów doboru metod naukowych jest: A. hipoteza./ hipotezy badawcze B. zakres prowadzonych badań C. wiedza badanych osób D. żadne z nich 94. Planowane, systematyczne i selektywne postrzeganie faktów, gromadzenie i interpretacja danycb, to: A. obserwacja B. wywiad C. ankietowanie D. metoda kazuistyczna 95. Jedna z często stosowanych technik eksperymentalnych polega na tym, że jedna grupa badanych osób Jest porównawczą a jedna grupa kontrolną. Jest to technika: A. grup równoległych B. rotacji C. grup niezależnych D. jednej grupy 96. Pytania ankietowe, spośród których respondenci wybierają tylko jedną odpowiedź wykluczającą inną nazywają się: A. dystraktorami B. dysfunktywnymi C. kafeteriami D....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=190

Powered by MyScript